aboutאמונתנו      

¨                   הקמת עסק  היא הגשמת חלום

סיסמתנו

¨                   איתך מהתחלה ועד ההצלחה

ניסיון של כ 20 שנה

משרדנו נותן מענה

·         ניהול החשבות, ניהול מקצועי, התנהלות מול הרשויות.

·         הכנת דוחות כספיים וניהוליים,  ביצוע ביקורת דוחות כספיים לרבות של שנים קודמות.

·         מומחיות ומקצועיות, שיפור וייעול תהליכי עבודה, פתירת מחלוקות וסגירת "קצוות".

·         הכנת דוחות שוטפים, לרבות רווחיות,  וכד'.

·         חשבות שכר עובדים, החל בקליטת עובד, טיפול בהסכמים כולל עד סיום העסקה.

·         טיפוח קשרי עבודה פוריים, מתן מענה On Line למגוון בעיות בשטח.

·         ריכוז כולל של התיקים מתחילה ועד הסוף, עבודה מקצועית וייעוץ לקבלת החלטות מתאימות למקרים הספציפיים.

·         עריכת דוחות כספיים ע"פ כללי חשבונאות ישראליים ורשות לני"ע.

·         טיפול בסוגיות בתחומי החשבונאות והמיסוי, ניתוח וזיהוי אי התאמות וליקויים, המלצות ייעול וחסכון.

·         ביקורת פנים, זיהוי ומיפוי תהליכים עסקיים ותפעוליים, איתור ליקויים ומתן המלצות להבראה.

·         ליווי וייעוץ כלכלי, ביצוע סקירות אנליטיות ובדיקת כדאיות, הכנת תוכניות עסקיות, סיוע בקבלת הלוואות.

·         טיפול ובקרה  מול רשויות המס לרבות הגשת דיווחים שוטפים למע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי.

·         ניהול קשר שוטף מול הלקוחות (הנה"ח, חשב, סמנכ"ל כספים), מענה לשאילות ורשימת בירורים.

·         ליווי עסקים , ייעוץ, מעקב ובקרה, הנעה להצלחה.